04FPSNA

 
品 番 仕 様 製造元 発売開始(年/月) 発売終了(年/月)
VJ04FPSNA ハンドシャワークロムメッキ 一般地用パナソニック2018/08 
QS04FPSNA ハンドシャワークロムメッキ 一般地用パナソニック2018/08 
LE04FPSNA ハンドシャワークロムメッキ 一般地用パナソニック2018/08 
VJ04FPSNAZ ハンドシャワークロムメッキ 寒冷地用パナソニック2018/08 
QS04FPSNAZ ハンドシャワークロムメッキ 寒冷地用パナソニック2018/08 
LE04FPSNAZ ハンドシャワークロムメッキ 寒冷地用パナソニック2018/08